Policy för miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

 

Miljöpolicy

Elektrikerna i Sävedalen AB skall genom att aktivt ta miljöriktiga beslut verka för att minska klimat -och miljöpåverkan, och ständigt sträva efter att förbättra verksamheten när det gäller vår klimatpåverkan på kort och lång sikt.
Detta uppnår vi genom att:

 • Motivera alla anställda att ta sitt ansvar och hjälpa varandra i miljöfrågor, så blir miljöarbetet en del av verksamheten.
 • Ligga i frontlinjen för ett medvetet miljöarbete och med affärsmässig syn bidra till en minskad miljöbelastning och en säkrare arbetsmiljö i företaget och dess omgivning
 • Prioritera användningen av miljövänligare material.
 • Känna till och följa lagar, förordningar och föreskrifter inom arbetsmiljö och yttre miljöområdet.
 • Vara lyhörda för våra kunders och andra intressenters miljökrav.
 • Fortsätta att aktivt arbeta med miljöförbättrande åtgärder tillsammans med våra leverantörer.
 • Utveckla medarbetarnas medvetenhet och ansvarskänsla för miljö.
 • Sträva efter att minska klimat -och miljöpåverkan när det gäller våra transporter och anläggningar.
 • Samtliga anställda i vårt företag alltid skall ha våra miljökrav i fokus under alla delar av vår verksamhet.

Vi följer branschens gemensamma miljöarbete och tar genom vårt medlemskap i IN (Installatörsföretagen) del av de kunskaper och rekommendationer som branschen har att ge.

Vi följer även gällande miljölagstiftningar liksom all övrig lagstiftning för att på så sätt skapa säkra och miljömässiga elinstallationer för våra kunder.

Våra kunder, leverantörer och samarbetspartners skall kunna ta del av vårt miljöarbete genom att samtliga anställda är väl medvetna och förtrogna med vår miljöpolicy samt var den går att läsa.

Kvalitetspolicy

Vi skall leverera produkter och tjänster som motsvarar kundens krav och förväntningar samt verka för att varje uppdrag blir en god referens.
Detta kräver:

 • Att vi verkar för en positiv och tydlig yrkesstolthet.
 • Att vi genom tydlighet, noggrannhet, god tillgänglighet och hög kompetens bygger upp ett varaktigt förtroende hos en ”nöjd” kund.
 • Att vi är lyhörda mot kund och övriga intressenters krav och behov samt verka för en öppen kommunikation med beställaren.
 • Att vi följer utvecklingen inom branschen och förändringar inom ellagstiftningen.
 • Att vi anlitar underentreprenörer och leverantörer som lever upp till våra krav på ”rätt kvalitet” och leveranssäkerhet.
 • Att medarbetarna är utbildade för att klara sina arbetsuppgifter och kan ta sitt ansvar i en delegerad organisation.
 • Att genom enhetlig klädsel och fotolegitimation visa vilka vi är och alltid uppträda på ett professionellt sätt.
 • Att vi aktivt arbetar med ständiga förbättringar.

Arbetsmiljö

Elektrikerna i Sävedalen AB skall ständigt sträva efter att förbättra verksamheten gällande vår personals säkerhet och arbetsmiljö, genom att:

 • Känna till och följa lagar, förordningar och föreskrifter inom arbetsmiljö och säkerhet.
 • Verka för en säker, trivsam och stimulerande arbetsmiljö för medarbetarna, samt tillvarata anmärkningar från skyddsronder och andra förslag genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Verka för att ett gott arbetsklimat råder genom att upprätthålla god kommunikation med medarbetarna.
 • Verka för att alla medarbetare tar del av gällande skyddsföreskrifter för att åstadkomma en säker arbetsplats.