Kvalitetspolicy

Vi skall leverera produkter och tjänster som motsvarar kundens krav och förväntningar samt verka för att varje uppdrag blir en god referens. Detta kräver:
 • Att vi verkar för en positiv och tydlig yrkesstolthet.
 • Att vi genom tydlighet, noggrannhet, god tillgänglighet och hög kompetens bygger upp ett varaktigt förtroende hos en ”nöjd” kund.
 • Att vi är lyhörda mot kund och övriga intressenters krav och behov samt verka för en öppen kommunikation med beställaren.
 • Att vi följer utvecklingen inom branschen och förändringar inom ellagstiftningen.
 • Att vi anlitar underentreprenörer och leverantörer som lever upp till våra krav på ”rätt kvalitet” och leveranssäkerhet.
 • Att medarbetarna är utbildade för att klara sina arbetsuppgifter och kan ta sitt ansvar i en delegerad organisation.
 • Genom enhetlig klädsel och fotolegitimation visa vem vi är och alltid uppträda på ett professionellt sätt.
 • Att aktivt arbeta med ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

Vi skall ligga i frontlinjen för ett medvetet miljöarbete och med affärsmässig syn bidra till en minskad miljöbelastning och en säkrare arbetsmiljö i företaget och dess omgivning. Detta uppnår vi genom att:
 • Prioritera användningen av miljövänligare material.
 • Känna till och följa lagar, förordningar och föreskrifter inom arbetsmiljö och yttre miljöområdet.
 • Vara lyhörda för våra kunders och andra intressenters miljökrav.
 • Fortsätta att aktivt arbeta med miljöförbättrande åtgärder tillsammans med våra leverantörer.
 • Utveckla medarbetarnas medvetenhet och ansvarskänsla för miljö.
 • Skapa en säker, trivsam och stimulerande arbetsmiljö för medarbetarna samt tillvarata anmärkningar från skyddsronder och andra förslag genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Verka för att ett gott arbetsklimat råder genom att upprätthålla god kommunikation med medarbetarna.
 • Verka för att alla medarbetare tar del av gällande skyddsföreskrifter för att åstadkomma en säker arbetsplats.